Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen van Centillien.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien dit schriftelijk is bevestigd door Centillien.

1.3 Alle door Centillien uitgebrachte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn geheel vrijblijvend.

1.4 Opdrachten zijn alleen bindend, indien ze schriftelijk zijn bevestigd door Centillien. 

Artikel 2 Prijzen

2.1 Alle aangeboden prijzen zijn exclusief BTW.

2.2 Indien er een vaste prijs wordt overeengekomen, kan hiervan afgeweken worden indien de informatie waarop deze prijs is gebaseerd onjuist of onvolledig is. In dat geval wordt de prijs berekend op basis van nacalculatie van uren en materialen.

2.3 Alle prijzen in offertes, prijslijsten, brochures en aanbiedingen zijn onder voorbehoud.

Artikel 3 levering

3.1 Indien een afgesproken levertijd niet haalbaar blijkt te zijn om wat voor reden dan ook, zal de cliënt hiervan op de hoogte worden gebracht en zal worden getracht een nieuwe redelijke termijn af te spreken.

3.2 Als bewijs van levering van de dienst conform de afspraken geldt een voor akkoord getekende pakbon, danwel een formulier waarin de gewerkte uren staan omschreven.

3.3 Indien er betalingen open staan waarvan de termijn reeds is vervallen, kan geweigerd worden om nieuwe opdrachten te Aanvaarden of reeds overeengekomen opdrachten opgeschort worden totdat is voldaan aan de betalingsverplichting.

Artikel 4 Software assurance

4.1 Centillien geeft standaard 3 maanden software assurance op geleverde software. Dat houdt concreet in dat als de software niet doet wat er afgesproken is in de overeenkomst dat we dat gratis zullen herstellen. 

4.2 Uitgezonderd van de in art 4.1 gegeven garantie zijn problemen die veroorzaakt worden door conflicten met bestaande software of onjuist ingerichte infrastructuur. Centillien hanteert een eigen test/ontwikkel omgeving waarin software en fouten kunnen worden getest. Als blijkt dat de opgeleverde software niet voldoet aan de eisen, zal worden vermeld waaraan moet worden voldoen. Onderzoeks kosten zullen in rekening worden gebracht als fouten zijn aangemeld die niet veroorzaakt zijn door onze software.

Artikel 5 Intellectueel eigendom

5.1 Tenzij anders overeengekomen blijft alle software in het kader van een opdracht of proefopstelling te allen tijden van Centillien B.V. ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking is gesteld. 

5.2 Wanneer een opdrachtgever volledig voldoet aan zijn (betalings)verplichtingen verkrijgt hij de overeengekomen software ter beschikking in licentie voor het gebruik ervan. Het is opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde software aan te (laten) passen zonder schriftelijke toestemming van Centillien B.V..

Artikel 6 Reclame/Aansprakelijkheid

6.1 Klachten omtrent de geleverde diensten dienen binnen acht dagen na levering per aangetekende brief te worden aangemeld. Centillien moet dan in de gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke termijn de klacht te verhelpen en/of de schade te beperken. Als cliënt dit verzuimd of zijn medewerking niet verleend, vervalt het recht op schadevergoeding.

6.2 Indien er sprake is van schade die duidelijk aantoonbaar is veroorzaakt door de werkzaamheden die  Centillien heeft verricht, kan cliënt hiervoor schadevergoeding ontvangen.

6.3 Alleen de directe schade aan apparatuur en/of software wordt vergoed. 

6.4 De hoogte van de schadevergoeding kan echter nooit meer bedragen dan het bedrag dat Centillien in rekening heeft gebracht voor de dienst waarop de schade betrekking heeft met een maximum waarde van drie maanden dienstverlening.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden welke door Centillien niet hadden kunnen worden voorzien of waarop geen invloed was uit te oefenen door Centillien.

7.2 In geval van overmacht bestaat geen recht op schadevergoeding en kunnen afgesproken levertijden worden uitgesteld zonder dat cliënt het recht heeft te annuleren.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient ineens te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien dit niet het geval is, kan het factuurbedrag verhoogd worden met rente administratie en incasso kosten. Tevens zijn alle overige kosten die gemaakt moeten worden om de factuur te innen voor rekening van cliënt.

8.2 Compensatie van een eventueel door cliënt gepretendeerde vordering is uitgesloten.

8.3 Een verschil van mening over het te vorderen bedrag moet onmiddellijk na ontvangst van de factuur schriftelijk worden gemeld. Bij gebreke hieraan wordt geacht dat er geen geschil bestaat.

Artikel 9 Ontbinding

9.1 Overeenkomsten tussen partijen kunnen worden ontbonden zonder gerechtelijke tussenkomst, indien één van beide partijen de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest zoals in geval van beslaglegging, een aanvraag tot surseance van betaling, of een faillissementsaanvraag.

9.2 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Nietigheid

10.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst die partijen aangaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in ‘s Hertogenbosch,onverminderd het recht van hoger beroep.

Artikel 12 Wijziging

12.1 Deze leveringsvoorwaarden kunnen eenzijdig worden aangepast door Centillien B.V. en zullen daarna gepubliceerd worden op deze website en opnieuw worden gedeponeerd.

Artikel 13 Deponering

13.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17271288 en kunnen als algemene voorwaarden worden aangehaald.